Kontroly technického stavu a provozu kotlů

Povinnost majitele kotle

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za tři roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou. Při zakoupení nového kotle je povinnost revize kotle až po 3 letech provozu kotle.

 

Kdo kontrolu provádí

Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

 

Kolik taková kontrola stojí?

Cena kontroly je ze zákona stanovena tzv. Referenčním finančním limitem, který je definován novou vyhláškou, jejíž platnost nabyla účinnosti dne 1. ledna 2020.

Výňatek ze zákona:

Referenční finanční limit rozhodný pro posouzení schopnosti výrobce zajistit odborně způsobilou osobu pro provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je stanoven ve výši 1585 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje bez řídicí jednotky a ve výši 1848 Kč bez DPH pro spalovací stacionární zdroje s řídicí jednotkou.“

 

Doklad o provedení kontroly

OZO musí o provedené kontrole zdroje vystavit „Doklad o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva“ jehož náležitosti jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 415/2012 Sb..

 

Povinnost předložit doklad o kontrole

provozovatel spalovacího zdroje má povinnost na vyžádání předložit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený OZO potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.

 

Integrovaný systém ohlašovacích povinností

od 1.1. 2020 bude MŽP zřízen systém pro povinné nahlašování výsledků kontrol. OZO budou muset do 60 dnů od provedení kontroly nahlásit údaje o výsledku kontroly v rozsahu, který stanoví prováděcí předpis.

 

Sankce za neprovedení kontroly

přestupku se dopustí provozovatel stacionárního zdroje, pokud neprovede pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím OZO kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly nebo zprávu o pravidelné kontrole podle zákona o hospodaření energií, nepřipojí k dokladu o provedení kontroly vyjádření výrobce nebo neprokáže, že o toto vyjádření požádal. Fyzické osobě (nepodnikající běžný občan) za to lze uložit pokutu do výše 20 000 Kč, právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 50 000 Kč.