Jak funguje plynový kondenzační kotel?

Kondenzační kotel není vhodnou volbou pouze pro novostavby, ale i pro stávající instalace, kde je možné jeho instalací ušetřit nemalé finančně prostředky, a to ve formě úspory zemního plynu.

Díky nové legislativě platící od roku 2015 je do 400 kW výkonu díky vyšší účinnosti, nižším emisím a komfortnější regulaci kondenzační kotel jediná použitelná technologie.

 

Typy kondenzačních kotlů

Závěsné kondenzační kotle jsou určeny k pověšení na zeď. Plní buď roli vytápění nebo vytápění a zároveň i přípravě teplé užitkové vody. Mají minimální prostorové nároky s průtokovým ohřevem pitné vody.

Sestavy kondenzačních kotlů jsou sestavy sloužící k vytápění a ohřevu teplé vody se samostatným zásobníkem umístěným vedle kotle nebo pod kotlem. Umožňují použití zásobníku teplé vody s větším objemem.

Závěsné kondenzační kotle – kaskádové jsou kondenzační kotle vyšších výkonů určené k vytváření kaskádových sestav kotlů pro menší kotelny s výkonem ve stovkách kW.

Kompaktní kondenzační kotle jsou kondenzační kotle vhodné pro rodinné domy. Jejich integrovanou součástí je zabudovaný zásobník na ohřev teplé vody. Ohřev teplé vody zajišťuje samotný kotel, případně i solární kolektor. Jsou vyžadovány větší prostorové nároky z důvodu umístění kotle na zemi, jsou k dispozici i jako závěsné.

Stacionární kondenzační kotle se vyznačují velkým vodním objemem, jednoduchým hydraulickým zapojením (bez nutnosti kotlového čerpadla). Používají se také k vytápění větších objektů (např. bytové domy, průmysl atd.).

Princip kondenzačního kotle: Jak to funguje?

Jak již vyplývá z jeho názvu, jedná se o kotel, který využívá tzv. režim kondenzace vodní páry obsažené ve spalinách. Kondenzační kotel využívá i teplo obsažené ve spalinách, které by jinak odešlo komínem ven. Pokud snížíme teplotu spalin v kotli pod rosný bod (tzv. bod kondenzace), uvolní se ve výměníku kotle skupenské teplo kondenzace vodní páry.

Zjednodušeně řečeno, ochlazená vytápěcí voda, která se vrací (tzv. zpátečka) z vytápěcího systému (viz obrázek) se při vstupu do kotle předehřívá od teploty spalin, čímž je zákonitě ochlazuje.

Při teplotě vratné vody přibližně do 55 °C pracuje kotel v kondenzačním režimu. Následně od spalin předehřátá topná voda se v kotli dohřeje na požadovanou teplotu.

Vzhledem k režimu kondenzace musí být teplosměnná plocha v kondenzačních kotlích vyrobena z antikorozního materiálu a zákonitě tak musí být vůči korozi odolná i komínová konstrukce.

Teplota spalin se pohybuje v rozmezí 40–90 °C (v závislosti na teplotě vytápěcí vody a okamžitém využití kotle). Tento kotel je přirozeně vhodný pro všechny druhy topných systémů, hlavně pro podlahové vytápění.

Možnost ekvitermní regulace

Úkolem je zabránit zbytečnému přetápění prostoru, ale dosažení požadované teploty. K tomu slouží čidlo venkovní teploty umístěný na severní zdi domu. V kotli se pak porovnávají teploty vytápěcího zdroje, venkovní teploty a případně i teploty místnosti.

Na základě těchto údajů kotel reguluje v souladu s nastavenou ekvitermní křivkou teplotu vytápěcí vody a dobu trvání vytápění. Princip spočívá v tom, že pokud je venku chladněji resp. se ochlazuje, tak teplota vytápěcí vody se automaticky zvýší, aby se v domě udržela konstantní tepelná pohoda.

Naopak, když je venku tepleji, teplota vody se naopak sníží.

Výhody a nevýhody kondenzačních plynových kotlů

Zkušenosti majitelů tohoto typu kotle hovoří pro jeho pořízení, a to zejména do částečně zateplených větších domů. Jaké má kondenzační kotel na plyn výhody a nevýhody?

Výhody plynových kotlů:

  • poloviční až zcela minimální množství emisí a toxinů uvolněných do ovzduší,
  • dostupné a bezpečné palivo v podobě zemního plynu, propanu nebo proban-butanu,
  • vysoce efektivní provoz s úsporou financí,
  • možnost připojit i doplňkový zdroj tepla,
  • čisté, nenáročné a snadno regulovatelné vytápění.

 Nevýhody plynových kotlů:

  • vyšší pořizovací cena kondenzačního plynového kotle,
  • nutnost instalace zásobníku při topení zkapalněným plynem nebo nemožnosti zřízení plynové přípojky,
  • komín musí být vyvložkovaný kvůli kondenzátu,
  • kotel musí být napojený na kanalizaci,
  • pravidelná údržba kotle a servis spalinových cest (revize 1× ročně).

Ekologie

Díky vysoké účinnosti kotle se spálí méně plynu pro získání potřebného tepla než u klasických konvekčních kotlů. Menší spotřebou paliva vzniká méně spalin a nečistot, které unikají do ovzduší. Moderní kotle jsou vybaveny hořáky, které zajišťují menší produkci oxidů dusíku a při budoucím přimíchávání vodíku do zemního plynu (H2 ready) dojde k další redukci produkce skleníkových plynů.

Značky plynových kotlů: