AV EQUEN Q700 biocidní přípravek pro nové podlahové systémy 1l

Kód: Q700/01
Novinka Tip
1 104 Kč –10 %
product detail max
1 104 Kč –10 % 990 Kč 818,18 Kč bez DPH 990 Kč / 1 ks
Skladem

AV EQUEN Q700 biocidní přípravek pro nové podlahové systémy 1l

Detailní informace

Detailní popis produktu

Biocidní přípravek Q700 účinně likviduje bakterie. U nových a stávajících systémů působí jako ochranný přípravek, který zabraňuje růstu bakterií a kvasinek v systémech.
Určeno pro systémy chlazení a topení včetně podlahového vytápění.

Splňuje ČSN 14868

Vlastnosti

 • vytváří antibakteriální prostředí v podlahovém topení
 • chrání nové podlahové systémy proti nárůstu bakterií
 • účinně likviduje bakterie
 • kompatibilní pro glykolové kapaliny
 • nekorozivní
 • netoxický a biologicky rozložitelný
 • ponechává se v systému, nevypouští se
 • prodlužuje účinnost a životnost systémů
 • určeno pro průmyslové aplikace

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled
světle žlutá kapalina
 
Zápach
jemný
 
pH
8–9,5
 
Hustota při 20 °C
1,02–1,04 g/cm3
 
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný
 

Dávkování a aplikace

Ředící poměry:
1 l na 300 l objemu systému – účinná koncentrace směsi
 
 

Nový systém: Systém před uvedením do provozu napusťte vodou upravenou vodou (např. pomocí demineralizační jednotky AVDK 1000 Comfort) a nadávkujte přípravek Q700 v množství 1 litr na 300 litrů objemu vody v systému. Biocidní přípravek v systému ponechejte, nevypouštějte. Q700 lze kombinovat s inhibičním přípravkem řady Q100.

Provozovaný systém: Biocidní přípravek Q700 nadávkujte 1 litr na 300 litrů objemu systému. Přípravek Q700 nechte v systému cirkulovat současně s přípravkem Q400 (čisticí směs na kaly a usazeniny), po vyčištění systém vypusťte a propláchněte. Vyčištěný systém napusťte upravenou vodou (např. pomocí demineralizační jednotky AVDK 1000 Comfort) a aplikujte inhibiční směs řady Q100 a biocidní přípravek Q700.

Bezpečnostní opatření

Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážného poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kont. čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení

 • 1 l kanystr
 • 20 l kanystr

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech, na chladném (od +15 °C do +25 °C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 12 měsíců.

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemie
Hmotnost: 1 kg
Objem: 1 l

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: