AV EQUEN Q700 biocidní přípravek pro nové podlahové systémy 1l

Kód: Q700/01
1 187 Kč –16 %
product detail max
1 187 Kč –16 % 990 Kč / ks 818,18 Kč bez DPH 990 Kč / 1 ks
Skladem
Možnosti doručení

AV EQUEN Q700 biocidní přípravek pro nové podlahové systémy 1l

Detailní informace

Zboží rozumíme
Zboží rozumíme
Zavolejte nám pro technické dotazy
Široký sortiment
Široký sortiment
Vše nakoupíte na jednom místě
Renomovaní výrobci
Renomovaní výrobci
V nabídce máme tradiční české výrobce
Doprava zboží
Doprava zboží
Volíme šetrné dopravce

Detailní popis produktu

Biocidní přípravek Q700 účinně likviduje bakterie. U nových a stávajících systémů působí jako ochranný přípravek, který zabraňuje růstu bakterií a kvasinek v systémech.
Určeno pro systémy chlazení a topení včetně podlahového vytápění.

Splňuje ČSN 14868

Vlastnosti

 • vytváří antibakteriální prostředí v podlahovém topení
 • chrání nové podlahové systémy proti nárůstu bakterií
 • účinně likviduje bakterie
 • kompatibilní pro glykolové kapaliny
 • nekorozivní
 • netoxický a biologicky rozložitelný
 • ponechává se v systému, nevypouští se
 • prodlužuje účinnost a životnost systémů
 • určeno pro průmyslové aplikace

Chemické a fyzikální vlastnosti

Vzhled
světle žlutá kapalina
 
Zápach
jemný
 
pH
8–9,5
 
Hustota při 20 °C
1,02–1,04 g/cm3
 
Rozpustnost
ve vodě plně mísitelný
 

Dávkování a aplikace

Ředící poměry:
1 l na 300 l objemu systému – účinná koncentrace směsi
 
 

Nový systém: Systém před uvedením do provozu napusťte vodou upravenou vodou (např. pomocí demineralizační jednotky AVDK 1000 Comfort) a nadávkujte přípravek Q700 v množství 1 litr na 300 litrů objemu vody v systému. Biocidní přípravek v systému ponechejte, nevypouštějte. Q700 lze kombinovat s inhibičním přípravkem řady Q100.

Provozovaný systém: Biocidní přípravek Q700 nadávkujte 1 litr na 300 litrů objemu systému. Přípravek Q700 nechte v systému cirkulovat současně s přípravkem Q400 (čisticí směs na kaly a usazeniny), po vyčištění systém vypusťte a propláchněte. Vyčištěný systém napusťte upravenou vodou (např. pomocí demineralizační jednotky AVDK 1000 Comfort) a aplikujte inhibiční směs řady Q100 a biocidní přípravek Q700.

Bezpečnostní opatření

Směs je klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážného poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kont. čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Balení

 • 1 l kanystr
 • 20 l kanystr

Skladování

Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech, na chladném (od +15 °C do +25 °C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému.
Při správném skladování je přípravek stabilní 12 měsíců.

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemie
Hmotnost: 1 kg
Objem: 1 l

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: