Jak vlastnosti paliva a způsob topení ovlivňují emise kotle?

Malé kotle spalující tuhá paliva se v celorepublikovém měřítku významně podílejí na znečišťování ovzduší. Výměna starého kotle za nový ekologický typ by měla přinést snížení emisí škodlivých látek. To ale nezáleží pouze na jeho konstrukci, ale především také na použitém palivu, způsobu topení a kvalitě údržby.

Při topení byste měli dodržovat tato doporučení: 

  • Zajistěte přívod vzduchu do kotelny – pro dokonalé spalování je potřeba dostatečné množství vzduchu.
  • Palivo přikládejte o pokojové teplotě – při přiložení studeného paliva, by došlo k ochlazení spalovací komory a ke zhoršení vlastností spalování. 
  • Nečekejte na vyhasnutí, palivo přikládejte na rozžhavenou vrstvu – palivo rychleji chytne, nedochází tedy k doutnání a přidušení kotle. 
  • Vlhkost paliva udržujte v rozmezí 15-20 %. 

Příliš vlhké palivo má za následek nižší výhřevnost, ta je snížena o výparné teplo přeměnou vody v páru. Vzniká nedokonalé spalování, které má za následek tvorbu škodlivých emisí i přes to, že se jedná o ekologický kotel. Jednak tedy palivo špatně hoří, doutná a dochází ke zvýšené tvorbě sazí, dehtu a kyselých sloučenin. Ty pak kondenzují na výměníkových plochách a tím poškozují a snižují životnost zařízení.  

Příliš suché palivo (pod 10 %) nemusí svědčit zplyňovacím kotlům, kdy při nízké vlhkosti přichází palivo o svou prchavou složku hořlaviny. Topením suchým dřevem snižujete spotřebu paliva téměř o dvojnásobek, ušetříte tím nejen zdraví své a svých sousedů, ale i svou peněženku.

Jak vlhkost měřit

Není vlhkost jako vlhkost. Existují dva druhy vlhkosti

  1. Dřevařská vlhkost – v procentech vyjádřený vzájemný poměr mezi hmotnostmi vody a čisté dřevní hmoty (zjišťuje se u dřeva pro zpracovatelský průmysl – nábytkářství, stavebnictví)
  2. Energetická vlhkost (obsah vody) – poměr mezi hmotnostmi vody a celého polínka (včetně vody obsaženém v něm), zjišťuje se u dřeva jako palivo 

Pro běžné účely měření vlhkosti slouží hrotové vlhkoměry, měří na principu elektrického odporu. Tyto přístroje měří dřevařskou vlhkost. Ovšem hodí se pro měření vlhkosti již suchého dřeva, nad 50 % vlhkosti jsou nepřesné. Obecně platí, že by dřevo mělo po kácení minimálně 1-2 roky schnout v suchém a dobře větraném prostředí.